Day: June 10, 2024

TestGroup: انقلابی در تست نرم افزارTestGroup: انقلابی در تست نرم افزار

در دنیای پویای توسعه نرم‌افزار، اطمینان از قابلیت اطمینان، عملکرد و قابلیت استفاده برنامه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تست نرم افزار نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند